Бердикулова Сураё Асламовна

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети Ижтимоий фанлар факультети «Миллий ғоя» кафедраси  

катта ўқитувчиси Бердикулова Сурайё Асламовнанинг илмий ишлар

РУЙХАТИ

Илмий асар номи

Босма ёки қўлёзма

Журнал, тўплам (йил, номер, бетлари) нашриёт, муаллифлик гувоҳнома номери

Хаж-ми

Хаммуал-лифлар бўлса фамилия-лари

1.

Халки юрагида бархаёт

Нашр этилган

«Маърифат» , 2003 й. 1 ноябрь.

 

-

2.

Николло Макиавелли илгари сурган ахлокий ғоялар ва уларнинг замонавий аҳамияти

Нашр этилган

Ёш олималарнинг фан-техника таракқиётида тутган ўрни. Ёш олималар илмий-амалий конференцияси  материаллари.-Тошкент: Университет,  2005.-Б.41-44

 

-

3.

Оила-жамият асоси

Нашр

этилган

Магистратура талабаларининг илмий ишлари тўплами. –Тошкент: Университет, 2005.-Б. 156-158.

 

-

4.

«Жамият таракқиётида ижтимоий нормалар»

Нашр

этилган

Инсон ва жамият муаммоларининг фалсафий аспектлари. Ёш олимлар илмий-амалий  конференцияси  материаллари. -Тошкент: ЎзМУ, 2006. –Б. 8-9.

 

-

5.

Жамият тараккиётида ахлоқий маданиятнинг ўрни.

Нашр этилган

Экология ва аёл. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 14 йиллигига бағишланган илмий-амалий анжуман материаллари. -Фарғона: ФарДУ, 2006.-Б. 15-16.

 

Н. Алимова

 6.

Ахлокий маданият-жамият ривожининг пойдевори

Нашр

зтилган

Миллий истиклол ғояси  бўйича педагоглар малакасини оширишнинг                      долзарб масалалари. Илмий-услубий материаллар. ошкент: ОПИ, 2006. -Б. 195-198

 

 

7.

Социальные нормы и девиантное поведение в обществе

Нашр этилган

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси-ҳуқуқий давлат қуришнинг назарий асоси. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 14 йиллигига бағишланган илмий-амалий анжуман материаллари. -Тошкент: ОПИ, 2007. -Б.109-112

 

-

8

Ўзбекистонда демократик         жамият шаклланишида ижтимоий нормаларнинг ўрни

Нашр этилган

Жамият. Цивилизация. Давлат:  Ижтимоий-тарихий тараккиёт омиллари. Илмий-назарий конференция материаллари.-Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ институти,  2007.-Б. 9-11

.

-

9

Инсон хаётида ахлокий маданият масаласи

Илмий ишлар

# Илмий иш номи Илмий иш мақоми Давлат Файл
Дунё миқёсида
1 1 Мақола Ўзбекистон